სილაბუსი

სილაბუსი

V  კლასი

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

2012-13 სასწ. წელიi

შესავალი

              მოცემული სასწავლო  გეგმა საგანში ,,ინფორმაციული და საკომინიკაციო ტექნოლოგიები“ შედგენილია  საქართველოს  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 2012–2013 სასწავლო წლისათვის დამტკიცებული სასწავლო გეგმისა და სტანდარტის  მოთხოვნათა შესაბამისად.

              დღეისათვის  საქართველოს  სკოლებში აქტიურად ინერგება სწავლების თანამედროვე  მეთოდები  და ტექნოლოგიები. ამ მიმართულებით  დიდი  მნიშვნელობა  ენიჭება  ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  გამოყენებას. ისტ–ის  სწავლება არ მოიაზრება სხვა  სასწავლო დისციპლინებისაგან დამოუკიდებლად.

              ჩვენი  ყოველდღიური საქმიანობა  სულ უფრო მეტად მოითხოვს ისტ–ის ცოდნასა და სისტემატურ გამოყენებას, ამიტომ აუცილებელია ისტ–ის გამოყენებისათვის საჭირო უნარ–ჩვევების შესწავლა დაწყებით და საბაზო საფეხურზე.

1 მასწავლებლის სახელი, გვარი, საკონტაქტო ინფორმაცია
2 სასწავლო საგნის დასახელება ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
3 სწავლების კლასი VI
4 სასწავლო საგნის ხანგრძლივობა საათების რაოდენობა 65  სთ.

I სემესტრი- 26 სთ

II სემესტრი-39 სთ

5 სასწავლო კურსის ზოგადი აღწერა სასწავლო პროცესში ისტ–ის სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ ასპექტებს:

 • საგანთა შორის კავშირების ხელშეწყობა
 • სასწავლო გარემოს გამრავალფეროვნება და მოსწავლეებში მოტივაციის დონის ამაღლება
 • ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული  პრაქტიკული უნარ–ჩვევების განვითარება.

 

6 სასწავლო საგნის სტატუსი მოცემულ კლასში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული  ისტ-ი, როგორც დამოუკიდებელი საგანი
7 სასწავლო საგნის მიზანი 1) კომპიუტერული საბაზისო ცოდნის ფორმირება2) ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შესწავლა3) ოპერაციული სისტემების ათვისება4) სხვადასხვა  გამოყენებითი  პროგრამების  შესწავლა.
8 ძირითადი თემები 8.1. ტექსტური რედაქტორი Word 20078.2. პროგრამა Power Point8.3. ტექსტური რედაქტორი Word 20078.4. ინტერნეტი და HTML ენა8.5. ელექტრონული ცხრილები Excel  2007
9 სასწავლო საგნის ამოცანები
 • Ø ინფორმაციისა და ინფორმაციული პროცესების შესახებ  ცოდნის მიღება
 • Ø ინფორმაციასთან კომპიუტერისა და სხვა  ისტ–ის საშუალებების გამოყენებით მუშაობის უნარ–ჩვევების ფლობა
 • Ø შემეცნებითი, ინტელექტუალური და ინოვაციური უნარების  განვითარება
 • Ø ინფორმაციის შერჩევა. მოძიებული ინფორმაციის  მიმართ პასუხისმგებლობის გაცნობიერება. მისი გავრცელებისას სამართლებრივი და ეთიკური ასპექტების გავალისწინებით
 • ისტ–ის გამოყენების უნარ–ჩვევების გამომუშავება ყოველდღიურ საქმიანობაში, სასწავლო პროცესში, ინდივიდუალური და კოლექტიური პროექტების განხორციელებისას
10 სასწავლო საგნის აუცილებელი საბაზისო კომპეტენციები ის ტექნ.V. 1. მოსწავლეს შეუძლია ისტ-ის ეფექტიანად და უსაფრთხოდგამოყენება. ის ტექნ. V.2.   მოსწავლეს შეუძლია ეთიკური და უსაფრთხოების ნორმების დაცვა და პასუხისმგებლობის გაცნობიერება ისტ-ის გამოყენებისას. იცის ისტ-ის გამოყენების სფეროები და აცნობიერებს მის უპირატესობებს.ისტექნ.V.3.  მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება ციფრული მასალის შექმნისას. 

ის ტექნ.V.4. მოსწავლეს შეუძლია ციფრული საშუალებების ეფექტიანად გამოყენება ინფორმაციის მიღების, შენახვისა და ორგანიზების დროს.

ის ტექნ. V.5.  მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება ინფორმაციის მოძიებისას და კვლევის პროცესში.

ისტექნ.V.6.მოსწავლეს შეუძლია  სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალებების შერჩევა და გამოყენება კომუნიკაციისა  და თანამშრომლობისათვის.

 

11 კურსის ორგანიზაცია

 

დაწყებითი

საფეხური

კლასები

 

1 5 6
საგნის სწავლების ფორმა ცალკე საგანი ცალკე საგანი
ინტეგრირებული

 

11.1. საკლასო მენეჯმენტის ხერხები საკლასოინდივიდუალურიჯგუფურიწყვილური
11.2. მეცადინეობის ფორმები ლექციაპრაქტიკული მუშაობასაძიებოპროექტები
11.3. სწავლების მეთოდები სოკრატული, დიდაქტიკური, თანამშრომლობითი, კეთებით სწავლება
12 სასწავლო კურსის შეფასება
 •  საშინაო  დავალება
 •  საკლასო  დავალება
 •  შემაჯამებელი დავალება

 

13 შეფასების ტიპები განმავითარებელი, განმსაზღვრელი, შემაჯამებელი განმავითარებელი, შემაჯამებელი განმსაზღვრელი
13 რესურსები V კლასში ისტ–ის სწავლება მიმდინარეობს 2011 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელოთი – ,,ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები“– 5 კლ, ავტორი: ნინო ჯამასპიშვილი–გამომცემლობა.,,დიოგენე“დამხმარე  სახელმძღვანელოები:

 •  ჯ. გოჯიაშვილი – საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები
 •  ე. ჩიკაშუა, თ. შალვაშვილი – ინფორმაციული & საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
 • პრეზენტაციები
 •  პლაკატები
 •   კომპიუტერული პროგრამები, რომელთა დანიშნულებაა თვალსაჩი­ნოებების შექმნა და გამოყენება სხვადასხვა სასწავლო დისცი­პლინაში.
 •  თამაშის ტიპის კომპიუტერული პროგრამები, რომელთა დანიშნულებაა მოსწავლის მიერ ახალი შინაარსის ათვისება ან/და შესაბამისი უნარების განვითარება სათამაშო გარემოში
 • პროგრამები, რომელთა დანიშნულებაა მოსწავლის მიერ საკუთარი ცოდნის შეფასება
 •  სახელმძღვანელოებზე თანდართული ელექტრონული რესურსები. ამ სახის მასალის ძირითადი დანიშნულებაა კონკრეტულ სახელმძღვანელოში არსებული მასალის გააზრებისა და ათვისებისათვის  ხელშეწყობა. იგი შეიძლება იყოს ინტერაქტიული დავალებები, რომლებიც დაკავშირებულია მიმდინარე თემატიკასთან, თვალსაჩინოებები და სიმულაციები.
 •  კომპიუტერული პროგრამები, რომელთა დანიშნულებაა მოსწავლისათვის ძირითადი ისტ-თან დაკავშირებული კომპეტენციების ჩამოყალიბება. მაგალითად: კლავიატურის გამოყენებაში სავარჯიშო პროგრამები, სახატავი პროგრამები, თაგვის გამო­ყენებაში სავარჯიშო პროგრამები.

 

14 მისაღწევი შედეგები და კომპეტენციები მიმართულებების მიხედვით
ისტ რესურსების შექმნა კვლევა და კომუნიკაცია
ისტექნ. VI.1.   მოსწავლეს შეუძლიასხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება ციფრული მასალის შექმნისას.ის ტექნ. VI.2. მოსწავლეს შეუძლიაისტ-ის ეფექტიანად გამოყენება ინფორმაციის მიღების, შენახვისა და ორგანიზების დროს. ის ტექნ. VI.3.   მოსწავლეს შეუძლიასხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება ინფორმაციის მოძიებისას და კვლევის პროცესში.ის ტექნ. VI.4. მოსწავლეს შეუძლიასხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება კომუნიკაციისა  და თანამშრომლობისათვის.

 

15 სამუშაო დისციპლინა:15.1. გაცდენების დასაშვები რაოდენობა 20%
15.2. აღდგენები: გაცდენილი შემაჯამებელი დავალების აღდგენა ხდება სკოლის შინაგანაწესით დადგენილ ვადაში
15.3. წახალისების ფორმები კომენტარი, დაჯილდოვება, დასაჩუქრება
16 თვითშეფასება ყოველი კვირის ბოლოს
Advertisements
Categories: მასწავლებლის პორტფოლიო | დატოვე კომენტარი

პოსტის ნავიგაცია

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: