მასწავლებლის პორტფოლიო

სილაბუსი

სილაბუსი

V  კლასი

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

2012-13 სასწ. წელიi

შესავალი

              მოცემული სასწავლო  გეგმა საგანში ,,ინფორმაციული და საკომინიკაციო ტექნოლოგიები“ შედგენილია  საქართველოს  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 2012–2013 სასწავლო წლისათვის დამტკიცებული სასწავლო გეგმისა და სტანდარტის  მოთხოვნათა შესაბამისად.

              დღეისათვის  საქართველოს  სკოლებში აქტიურად ინერგება სწავლების თანამედროვე  მეთოდები  და ტექნოლოგიები. ამ მიმართულებით  დიდი  მნიშვნელობა  ენიჭება  ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  გამოყენებას. ისტ–ის  სწავლება არ მოიაზრება სხვა  სასწავლო დისციპლინებისაგან დამოუკიდებლად.

              ჩვენი  ყოველდღიური საქმიანობა  სულ უფრო მეტად მოითხოვს ისტ–ის ცოდნასა და სისტემატურ გამოყენებას, ამიტომ აუცილებელია ისტ–ის გამოყენებისათვის საჭირო უნარ–ჩვევების შესწავლა დაწყებით და საბაზო საფეხურზე. -გაგრძელება>

Categories: მასწავლებლის პორტფოლიო | Leave a comment

სილაბუსი

ყველამ ვიცით, რომ სილაბუსი სასწავლო პროცესის ერთერთი ძირითადი ელემენტია. მისი შედგენა სასწავლო წლის დასაწყისში აუცილებელია ყველა პედაგოგისთვის.აქვე წარმოგიდგენთ ჩემს მიერ შედგენილ სილაბუსს.

http://bit.ly/yocgsG

Categories: მასწავლებლის პორტფოლიო | Leave a comment

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: